fbpx

Obchodné a storno podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a platnosť obchodných podmienok

Obchodné podmienky sú platné od 26.5.2022 a platia pri objednávaní, nákupe a následnom využívaní vzdelávacích služieb od spoločnosti Bizberry, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 52 440 737 (ďalej aj ako „Poskytovateľ“). Tieto obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ alebo právnickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „Kupujúci“ alebo “Objednávateľ”), prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.bizberry.sk. (ďalej aj ako „webová stránka našej spoločnosti“). Kupujúci môže svoju objednávku realizovať aj telefonicky, poštou alebo e-mailom, pričom budú tieto obchodné podmienky kupujúcemu zaslané spolu s potvrdením jeho objednávky. Kupujúci má po doručení a prečítaní týchto obchodných podmienok plné právo s nimi nesúhlasiť. V takomto prípade si Poskytovateľ vyhradzuje právo po oznámení a po doručení tejto skutočnosti Kupujúcim, službu nedodať a objednávku bezplatne stornovať.

2. Definície a vymedzenie pojmov

Účastník kurzu – účastníkom kurzu je fyzická osoba, ktorá bude prítomná na objednanej vzdelávacej aktivite, ktorú realizuje Poskytovateľ. Ak si Účastník kurzu vzdelávaciu aktivitu zároveň aj objednal, na základe obchodných podmienok je posudzovaný aj ako “Objednávateľ“. V prípade, že objednávku na vzdelávaciu aktivitu realizovala iná osoba/zástupca spoločnosti a Objednávateľ teda nie je priamym účastníkom kurzu, Objednávateľ je povinný o obchodných podmienkach a organizačných pokynoch Účastníka kurzu oboznámiť.

Individuálna konzultácia – konzultácia je vzdelávanie vo formáte jeden lektor a jeden účastník. Konzultácie prebiehajú formou diskusie a kladenia otázok priamo lektorovi, ktorý sa bude k týmto otázkam vyjadrovať podľa najlepšieho vedomia, a to vo vopred dohodnutom a definovanom čase. Zrozumiteľné otázky je potrebné pripraviť vopred, Objednávateľ otázky zašle v dostatočnom časovom predstihu Poskytovateľovi. Reklamácia konzultácie, storno objednávky alebo nespokojnosť s priebehom konzultácie musia byť oznámené v prvej začatej hodine konzultácie. Po tomto čase nemusí Poskytovateľ reklamáciu uznať. Pri reklamácii konzultácie musí Objednávateľ písomne uviesť konkrétne fakty a nespochybniteľné dôvody vzniknutej nespokojnosti.

Živý online kurz – označenie termínu kurzu, ktorý bude realizovaný bez fyzickej prítomnosti účastníka a bude prebiehať naživo online audio vizuálnou formou. Účastník kurzu bude pripojený k vzdelávacej aktivite – ku kurzu cez svoj počítač (tablet, smartfón) a na pripojenie bude používať vlastné internetové pripojenie. Na spojenie sa používa pre účastníka bezplatný multiplatformový software na prenos skupinového videohovoru, kde sa používa kamera aj mikrofón. Účastník kurzu zodpovedá za svoje technické vybavenie, bežné počítačové zručnosti a dostatočne rýchle a stabilné internetové pripojenie. Účastník kurzu by mal používať počas kurzu kameru aj mikrofón a počas kurzu má mať dostatočný priestor a kľud pre zvládnutie výuky. Používanie kamery je samozrejme dobrovoľné, avšak pre lektora kurzu to môže byť dôležité, takže je v tomto prípade kamera odporúčaná. Organizátor kurzu nenesie počas online kurzu zodpovednosť za technické nedostatky pri nedostatočnej príprave pred online kurzom, nevyskúšaní si technického zabezpečenia účastníkom ešte pred kurzom a odignorovaní výzvy na prípravu.

3. Spracovanie osobných údajov

Poskytovateľ spracúva osobné údaje Účastníka kurzu a Objednávateľa kurzu v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie služby (meno, priezvisko), na účely kontaktovania Účastníka kurzu alebo Objednávateľa v nutnom prípade (napr. náhle zrušenie kurzu, kontaktovanie Účastníka v prípade, že sa na kurz neohlásene nedostaví, atď.) v rozsahu telefónne číslo a e-mail) a na účely fakturácie (fakturačná adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, IBAN, atď.). V prípade, že sa kurz koná on-line formou, bude e-mail jednotlivých Účastníkov kurzov zdieľaný, a to v pozvánke na on-line kurz a v rámci on-line kurzu (videokonferencie) počas jeho prebiehania. Vyššie uvedené údaje Poskytovateľ spracováva iba na dobu nevyhnutnú, maximálne však 3 roky od ich získania. Účastník môže požiadať o úpravu alebo výmaz svojich údajov, prípadne o zaslanie informácie o rozsahu údajov, ktoré o ňom Poskytovateľ spracováva písomne na adresu Poskytovateľa.

4. Prihlasovanie sa na kurz

Prihlásiť sa na vzdelávaciu aktivitu je možné formou on-line prihlášky na webstránke www.bizberry.sk. Prihlásenie sa na kurz je záväzné, v prípade potreby zrušenia účasti alebo nedostavenia sa na kurz vstupujú do platnosti storno podmienky, ktoré sú súčasťou týchto obchodných podmienok. Prihlásením sa na kurz zároveň Objednávateľ vyjadruje, že sa s obchodnými podmienkami a storno podmienkami Poskytovateľa oboznámil, a že s nimi bez výhrady súhlasí.

5. Úhrada kurzu, platobné podmienky

Platbu za objednávku vzdelávacej aktivity je nutné uhradiť najneskôr 1 deň pred konaním  kurzu. Úhradu je nutné bankovým prevodným príkazom alebo kartou na základe inštrukcií v počas procesu objednávania. Na kurz je možné nastúpiť iba po úhrade jeho ceny. Za potvrdenie o úhrade ceny sa akceptuje – potvrdenie realizácie bankového prevodu, potvrdenie zo systému Stripe na realizáciu platieb kartou.

Všetky ďalšie podmienky ohľadne úhrady, resp. neuhradenia pohľadávky sa riadia Obchodným zákonníkom podľa jeho aktuálne platnej novely

6. Faktúry, daňové doklady

Faktúra – daňový doklad, ktorý bude Objednávateľovi vystavený na základe úhrady do 15 dní od pripísania úhrady na bankový účet Poskytovateľa. Všetky faktúry sa zasielajú e-mailom na adresu, ktorú Objednávateľ zadá pri objednávke kurzu. Faktúry sa posielajú vo formáte PDF bez hesla. Ak Objednávateľ nepožiada o zaslanie originálu faktúry, má sa za to, že Objednávateľ bez výhrad akceptuje spôsob, akým Poskytovateľ vystavuje a zasiela elektronické faktúry.

7. Zmena ceny termínu vzdelávacej aktivity

Cena termínu vzdelávacej aktivity kurzu sa môže meniť v závislosti od blížiaceho sa termínu realizácie kurzu, či v závislosti od počtu účastníkov. Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny termínu kurzu počas jeho zverejnenia na webovej stránke našej spoločnosti. Objednávateľ svojou objednávkou súhlasí s cenou termínu kurzu, ktorá je platná v čase vytvorenia a odoslania objednávky. Pri zvýšení ceny kurzu sa už potvrdený a objednaný termín kurzu nebude dodatočne upravovať a cena kurzu uvedená v objednávke zostáva platná. Na základe uvedeného sa v tomto prípade cena za kurz nebude navyšovať pre už potvrdené a spracované objednávky. Taktiež však nie je možné uplatňovať vyššiu zľavu na potvrdenú objednávku s konkrétnym termínom v prípade, že sa cena objednaného termínu kurzu zníži oproti cene, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky Objednávateľa. 

8. Konanie otvorených skupinových kurzov

Poskytovateľ si vyhradzuje právo presunúť konanie kurzu pri vzniknutej situácii, ktorú nemôže ovplyvniť (napr. výpadok lektora pri vážnej chorobe, poruchy dodávky elektrického prúdu, internetu a pod.). V takomto prípade o uvedenej skutočnosti Poskytovateľ bezodkladne informuje účastníkov kurzu a dohodne sa na náhradnom termíne kurzu, ktorý je akceptovateľný pre obidve strany.

Poskytovateľ si taktiež vyhradzuje právo presunúť kurz na iný termín pri nedostatočnom počte prihlásených účastníkov. Účastníkovi môže byť ponúknutý individuálny kurz, ktorý sa na základe spoločnej dohody s Poskytovateľom časovo skráti vzhľadom na to, že sa účastníkovi lektor po celú dobu školenia venuje individuálne. Ponúknutý individuálny kurz môže byť účastníkovi buď skrátený, alebo v prípade, že to vzdelávacia aktivita neumožňuje, takýto kurz bude zrealizovaný v plnej dĺžke s tým, že Poskytovateľ určí výšku doplatku za individuálny kurz. O možnosti realizovať vzdelávaciu aktivitu v skrátenom režime rozhoduje výlučne Poskytovateľ. V prípade, že účastník o individuálny kurz nemá záujem alebo nesúhlasí s doplatkom za individuálny kurz, bude mu ponúknutý náhradný termín voľného kurzu. Ak by akákoľvek zmena termínu zo strany poskytovateľa účastníkovi nevyhovovala, bude Objednávateľovi objednávka stornovaná a uhradená platba bude vrátená v plnej výške.

9. Nespokojnosť účastníka so vzdelávacou aktivitou – reklamácia otvoreného skupinového kurzu

Pokiaľ by účastníkovi nevyhovoval priebeh vzdelávacej aktivity z dôvodu nespokojnosti s lektorom alebo pre iný dôvod, musí svoju sťažnosť a reklamáciu oznámiť lektorovi v priebehu prvej hodiny konania kurzu. Účastníkovi kurzu budú ponúknuté nasledovné možnosti riešenia reklamácie:

  • náhradný termín objednaného (a uhradeného) školenia
  • iný alebo podobný kurz s doplatkom objednávateľa
  • vrátenie plnej sumy za vzdelávaciu aktivitu, a to dobropisom v lehote do 30 dní od reklamácie

Sťažnosti a reklamácie po tejto lehote sa akceptujú iba v písomnej podobe zaslanej na adresu sídla Poskytovateľa a budú riešené v reklamačnom konaní, pričom výsledok reklamácie bude Objednávateľovi oznámený do 30 dní od podania reklamácie. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť účastníkovi kurzu ďalší bezplatný termín na jeho opakovanie. Termín bezplatného kurzu je stanovený na základe obsadenosti kurzov a vždy zo strany Poskytovateľa

10. Príchod na otvorený skupinový kurz

Dochvíľnosť a presný príchod na živý aj živý online kurz je potrebné brať vážne, Poskytovateľ si vyhradzuje právo akceptovať  meškanie maximálne 15 minút. Väčšie meškanie účastníka je závažnejšou okolnosťou pri posudzovaní prípadnej sťažnosti na kurz. Pokiaľ účastník mešká na kurz viac ako 15 minút, lektor sa nemôže z časových dôvodov vrátiť k predchádzajúcej časti kurzu a k už prebranej učebnej osnove kurzu. Skupinové kurzy sú podmienené včasným príchodom a začiatkom. Poskytovateľ a jeho lektori si vyhradzujú právo nepreberať a neopakovať preberané učivo s účastníkmi, ktorí prišli na školenie neskôr.

11. Bezplatné opakovanie otvoreného skupinového kurzu

Poskytovateľ umožňuje účastníkom bezplatné opakovanie kurzu. Opakovať kurz môžu všetci účastníci Bezplatným opakovaním kurzu sa rozumie opakované absolvovanie kurzu, ktorý účastník už jedenkrát absolvoval. Bezplatné opakovanie kurzu má pomôcť našim účastníkom, ktorí nepochopili alebo nestihli zvládnuť prednášanú tému na prvý raz, nestihli si všetko zapísať, poznamenať alebo si jednoducho chcú pozrieť kurz ešte raz. Možnosť bezplatného opakovania kurzu sa nevzťahuje na účastníkov, ktorí neprišli na kurz v pôvodne stanovenom termíne daného kurzu. Ponuka opakovania kurzov je určená pre účastníkov, ktorí sa zúčastnili kurzu v pôvodnom termíne a absolvovali z kurzu viac ako 90%. Kurz možno opakovať 2 krát v lehote do 30 dní od absolvovania prvého kurzu.

12. Vyhotovovanie záznamov z kurzov

Na všetkých kurzoch organizovaných Poskytovateľom je prísne zakázané vyhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov, videozáznamov alebo fotografií v otvorených kurzoch bez písomného súhlasu Poskytovateľa. Uvedená skutočnosť je z dôvodu ochrany duševného vlastníctva Poskytovateľa, lektorov a práv ochrany osobných údajov ostatných účastníkov kurzu. Toto sa netýka vytvárania záznamov obrazovky z počítača účastníka (tzv. screenshotov), ktoré sú na všetkých kurzoch povolené. Porušenie zákazu a akékoľvek vytváranie záznamov bez súhlasu Poskytovateľa a následné zverejňovanie bude sankcionované vo výške 100-násobku aktuálnej cenníkovej ceny vzdelávacej aktivity, kde záznam vznikol.

13. Právo na neposkytnutie služby – ochrana účastníkov kurzu

Poskytovateľ si vyhradzuje právo stornovať Objednávateľovi objednávku bez náhrady na škodu, zrušiť predčasne kurz, či inú vzdelávaciu aktivitu bez nároku na vrátenie platby, a to v nasledovných prípadoch:

– Neskorý príchod účastníka v prípade, že účastník príde na školenie neskôr, ako jednu hodinu po začatí vzdelávacej aktivity, čím by vzhľadom na neskorý príchod vyrušoval ostatných účastníkov vzdelávacej aktivity

– Nerešpektovanie harmonogramu a priebehu realizácie vzdelávacej aktivity, o ktorom sú Poskytovateľom informovaní všetci účastníci na začiatku vzdelávacej aktivity

– Nevhodný/zanedbaný vzhľad účastníka, ktorý svojím výzorom poburuje a pohoršuje okolie a zároveň spôsobuje diskomfort ostatným účastníkom vzdelávacej aktivity.

– Ochorenie účastníka, ktoré môže výrazným spôsobom vyrušovať ďalších účastníkov vzdelávacej aktivity (napr. silný a častý kašeľ), prípadne môže spôsobiť ochorenie účastníkov. V  prípade choroby účastníka Poskytovateľ uprednostňuje rešpektovať vzniknutú situáciu a ponúknuť účastníkovi bezplatný náhradný termín.

– Vedomé narušenie procesu kurzu, a to kladením otázok lektorovi, ktoré zjavne nesúvisia so vzdelávacou aktivitou, osobnými útokmi na osobu lektora, alebo inými prejavmi, ktoré presahujú rámec tolerancie ostatných účastníkov školenia.

– Ak účastník svojím konaním a správaním vyrušuje a znižuje pozornosť ďalších účastníkov (otázky kladené účastníkom počas realizácie školenia, telefonovanie, a pod.).

– Vulgárne správanie účastníka, ktorý hrubým spôsobom narušuje chod školenia a jeho správanie je proti základným pravidlám slušného správania a proti etickým hodnotám.

– Ak účastník svojím správaním prejavuje príznaky požitia alkoholu alebo iných návykových látok.

– Neprípustné je vedomé zosmiešňovanie a zhadzovanie osoby lektora slovnými urážkami a spochybňovaním odbornej stránky lektora. Poškodzovanie majetku a technického vybavenia spoločnosti (zariadenie, počítačová technika a iné)

14. Kontakt s lektorom kurzu

Objednávateľ sa zaväzuje komunikovať s lektorom vzdelávacej aktivity na profesionálnej úrovni a komunikovať výhradne tému objednanej vzdelávacej aktivity.

15. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, email: ba@soi.sk.

 

Storno podmienky

  1. Účel storno podmienok

Storno podmienky sa použijú v prípadoch, kedy účastník z vlastnej vôle zruší svoju účasť na objednanej vzdelávacej aktivite, prípadne sa na vzdelávaciu aktivitu nedostaví. Storno podmienky môžu byť posudzované individuálne, najmä ak sa účastník nedostaví na vzdelávaciu aktivitu z objektívnych príčin (náhla choroba, nehoda, atď.)

  1. Storno podmienky

Stornovanie prihlášky, objednávky, a teda aj vrátenie platby za objednávku Poskytovateľ akceptuje najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom vzdelávacej aktivity. Pri stornovaní objednávky vo vyššie uvedenom termíne Objednávateľ neplatí žiadny storno poplatok. Ak už úhrada bola zrealizovaná, bude vrátená v plnej výške alebo sa môže Objednávateľ dohodnúť na náhradnom termíne vzdelávacej aktivity. Zmena mena účastníka bude kedykoľvek vykonaná bezplatne. Pri neúčasti na kurze, školení alebo konzultácii Poskytovateľ účtuje storno poplatok vo výške 100% z ceny objednanej vzdelávacej aktivity. Neúčasť na kurze Poskytovateľ neakceptuje ako storno zo strany Objednávateľa, ale je vnímaná ako bežná objednávka, na realizáciu ktorej sa účastník nedostavil. Pre každú objednávku sú zo strany Poskytovateľa vytvorené a rezervované kapacity na jej absolvovanie, a preto neúčasť na kurze Poskytovateľ neospravedlňuje v žiadnom prípade. Objednávateľovi pri neúčasti na kurze a neskoršom uhradení vystavenej objednávky nemusí byť ponúknutý náhradný termín zo strany Poskytovateľa. V prípade, že Objednávateľ odmietne uhradiť vystavenú faktúru za neabsolvovaný, avšak riadne objednaný kurz, bude automaticky bez ďalšieho vyzvania faktúra postúpená na ďalšie vymáhanie.

  1. Presun alebo zmena termínu kurzu

Presun vzdelávacej aktivity z objednaného termínu na iný termín Poskytovateľ akceptuje najneskôr 3 pracovné dni pred jej začiatkom. O presun termínu kurzu musí Objednávateľ požiadať výlučne písomnou formou – e-mailom na adresu mirka@bizberry.sk. Zmena termínu je bezplatná.